บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี  ::  รหัสวิชา ว21181

เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.1

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทํางานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและ เลือกข้อมูลที่จําเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้าง ชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

คำอธิบายรายวิชา

 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.1

หน่วยที่ 1

ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 2

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

หน่วยที่ 1 ,2 และ 3

หน่วยที่ 3

ระบบทางเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4

วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

หน่วยที่ 5

กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1

หน่วยที่ 5

กลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื่้องต้น 2

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

หน่วยที่ 3-5

ให้นักเรียนเข้าเรียนในบทเรียนและทำใบงานส่งที่ห้อง Classroom ของตนเอง

รหัสชั้นเรียน ​: fjcvr6

รหัสชั้นเรียน : 67hnfrt

รหัสชั้นเรียน ​: ajcvr6

รหัสชั้นเรียน : 43hnfet

สวัสดีค่ะ .. 

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา

ส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะ

หรือพูดคุยกับครูอ้อ ผ่านเว็บไซต์ / Facebook / Line ได้เลยค่ะ :) 


ครูมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ขอให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่จากสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ของครู

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ ครูพร้อมจะให้คำชี้แนะและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก... ครูอ้อ

ทักษะ 3 อย่างที่นักเรียนควรจะมี ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทำงาน,

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21

สิ่งที่ครูพยายามทำเสมอ นั่นคือ "TEACH LESS, LEARN MORE"  

คือ สอนน้อยๆ แต่ให้เด็กๆเรียนรู้มากๆ ด้วยตัวเอง

ผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยเข้าสู่กลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา

ครูผู้สอน

นางสาวอารีรัตน์  ธานี (ครูอ้อ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนอำนาจเจริญ 

อำเภอเมือง   จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ